Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door de ondernemer voor een cliënt te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van  de ondernemer.

lid 2
Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan golfclinics, golfcompetities, wedstrijden, golfdagen, gvb (golf-)-cursussen, groepslessen en individuele golflessen.

lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Indoor Golf academie, nader te noemen de ondernemer

lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst  voorafgaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit of evenement. De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door de ondernemer zijn verleend respectievelijk worden verricht.

Artikel 2 Offerte

lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend aan de ondernemer een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven activiteit of evenement te organiseren of deel te nemen aan een reeds georganiseerd of aangeboden activiteit of evenement.

lid 2
In een offerte staat onder meer een beschrijving van de activiteit of evenement, de contactpersoon van de ondernemer, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs de ondernemer het door de cliënt gewenste activiteit of evenement kan organiseren en indien reeds bekend, de datum of data.

lid 3
Een offerte is voor de ondernemer bindend voor een termijn van één maand. De genoemde datum of data waarop het evenement gepland is, is geheel vrijblijvend voor de ondernemer.

Artikel 3 Boeking

lid 1
Een cliënt maakt een definitieve reservering door deze akkoord getekend terug te zenden of per mail te bevestigen door middel van het toezenden van zijn/ haar persoonsgegevens. Hiermee gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Bij een GVB-cursus betreft dit eveneens een definitieve bevestiging voor het lidmaatschap en examenkosten van United Golfclub zoals genoemd op de website. Ook eenzijdige aanmeldingen via de website van de ondernemer of email, gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de cliënt definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit (cursus).

lid 2
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.

lid 3
Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

lid 4
De ondernemer kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van 30% van de geschatte factuur waarde. Deze betaling dient binnen 8 dagen plaats te vinden.

Artikel 4 Aantal deelnemers

lid 1
Voorafgaand aan het evenement kan de cliënt het aantal deelnemers aanpassen. Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Indien de factuur reeds in verzonden, volgt een aanvullende factuur waarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht, indien de afwijking tot vier weken voor het evenement wordt doorgegeven.

Artikel 5 Betaling

lid 1

Na bevestiging van het evenement door de cliënt, ontvangt de cliënt de factuur. Aanbetaling van 30 % van het factuurbedrag dient te geschieden bij ontvangst van de factuur. Het restant dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Bij bevestigingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient de factuur direct in zijn geheel te worden voldaan.  Deelbetalingen door verschillende deelnemers aan het evenement zijn niet mogelijk.

lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met de ondernemer overeengekomen prijs. Compensatie in de vorm van het willen inbrengen van (bedrijfs-) lidmaatschappen, greenfees of tienrittenkaarten is derhalve niet mogelijk.

lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is de ondernemer gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10%. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%).

Lid 4

Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5

Indien facturen niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

Lid 6

Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand met een minimum van € 7,50 exclusief BTW, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. Daarbij is opdrachtnemer tevens bevoegd na de eerste herinnering een vast bedrag van € 25 in rekening te brengen voor administratiekosten.

Lid 7

Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late of onvolledige betalingen, komen ten laste van cliënt. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 exclusie BTW.

Artikel 6 Annulering door cliënt

lid 1
Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement, zijn er twee mogelijkheden:

1.       In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;

2.       Het evenement wordt definitief geannuleerd, de cliënt is 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

lid 2
Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en één week voor de (aanvang)datum van het evenement, is de cliënt 50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

lid 3
Indien de annulering binnen één week voor de (aanvang)datum van het evenement plaatsvindt, is 90% van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.

Lid 4

Bij individuele golflessen geldt een termijn van 48 uur. Korter dan 48 voor de geboekte les wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

Lid 5

Bij deelname aan GVB-cursussen geldt een termijn van 15 dagen. Bij annulering meer dan 15 dagen voorafgaand aan de cursus worden alleen € 25 administratiekosten per persoon in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 15 dagen voor de cursus, is 100% van het factuurbedrag verschuldigd. Wanneer echter een nieuwe datum wordt vastgelegd, is 75% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 15 dagen voor de cursus kunnen lidmaatschap en examengeld van United Golfclub niet meer worden ingetrokken.

Artikel 7 Annulering door de ondernemer

lid 1
De ondernemer is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.

lid 2
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan:

-          slechte conditie/ niet bespeelbaar zijn van de golfbaan en/ of materieel t.g.v. uitzonderlijke weersomstandigheden;

-          natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;

-          afmeldingen waardoor  het minimum deelnemers voor het event niet (meer) wordt behaald

-          plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

lid 1
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van de ondernemer of een derde.

lid 2
De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van de ondernemer, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij de ondernemer en in te zien op de website van de ondernemer.